Jan 16, 2018 Son Güncelleme 10:36 AM, Oct 12, 2017
×

Bilgilendirme

Twitter Consumer Key not defined.

TARİHÇEMİZ:

Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Merkezi (TÖZ),
bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesinden yola çıkarak özgür,
demokratik, adil ve hakikate dayalı bir toplumsallık
temelinde, 2017 Ocak ayında Ankara'da kurulmuştur. TÖZ;
sosyal, siyasal, ekonomik sorunların tespiti ve bu tespitleri
siyasal aktörlerle, ulusal-uluslararası kurum ve
kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamuoyuyla
paylaşarak sorunun çözümüne ortak olmayı ve alternatif
politikalar üretilmesine katkı sağlamayı amaçlayan
düşünce ve araştırma merkezidir. Bu çerçevede özgün ve
eleştirel yaklaşımlarla bilimsel veri, analiz, rapor, çözüm
önerileri ve yayınlar sunmayı hedeflemektedir.

FELSEFEMİZ:

Evrensel insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği,
ayrımcılık karşıtlığı, doğa-toplum bütünlüğü ilkelerini
benimseyen, insan ve toplumu odağa alan, hukukun
üstünlüğüne, bütün inanç, cinsel yönelim ve dünya
görüşlerine saygılı, uzlaşıya açık, hesap verilebilirliği ve
şeffaflığı kamusal yaşamın her kademesinde vazgeçilmez
ilkeler olarak kabul eden TÖZ; üreteceği bilginin halkların
yararına olmasını gözetirken, bilginin açık ve kolay
erişilebilirliğini esas alır.

İLKELERİMİZ:

*İnsan hakları ve demokratik değerleri tüm çalışmalarının
odağına koymayı,
*Özgür, demokratik, adil ve hakikate dayalı bir
toplumsallığı temel almayı,
*Nesnel, özgün ve eleştirel bir yaklaşım içinde olmayı,
*Etnisite, din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim farklılıklarına
saygılı olmayı,
*Çalışmalarında ayrımcılığa karşı, bütün inanç ve dünya
görüşlerine saygılı, uzlaşıya açık olmayı,
*Hukukun üstünlüğüne saygılı olmayı,
*Tüm çalışmalarında şeffaf, denetlenebilir ve hesap
verebilir konumda olmayı,
*Düşünsel, kavramsal, bilimsel araştırmalar üzerine
yapılandırılmış gerçekçi, uygulanabilir, sistemli bir çalışma
disiplinini benimser
ve tüm bunları temel ilkeleri olarak kabul eder.

HEDEFLERİMİZ:

Türkiye'nin demokratikleşme sürecine, toplumsal barışa ve
tüm kesimlerin ifade alanı bulduğu katılımcı bir anlayışın
yerleşmesine ortak olmak amacıyla şunları
hedeflemekteyiz:
*Türkiye'nin iç ve dış sorunları kapsamında, bölgesel ve
küresel gelişmeleri takip etmek,
*Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,
dokümantasyon merkezi oluşturmak,
*Veriye dayalı politika analizi yapmak,
*Sosyal, siyasal, ekonomik sorunların tespitinde bulunmak,
*Türkiye'nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine,
içerdeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyokültürel
problemlerine yönelik bilimsel araştırma projeleri
hazırlamak,
*Geleceğe yönelik toplumsal ve politik öngörülerde
bulunmak,
* Bilimsel bulgulara dayalı, uzun vadede toplumun ihtiyaç
duyacağı, sürdürülebilir çözüm önerilerini geliştirmek,
*Alternatif politikalar üretilmesine katkı sunmak, sorunun
çözümüne ortak olmak,
*Çalışmalarımızı siyasal aktörlerle, ulusal-uluslararası
kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla,
kamuoyuyla paylaşmak, her kesimin kullanımına sunmak.

YÖNTEMİMİZ:

*Türkiye'nin iç ve dış sorunları kapsamında, bölgesel ve
küresel gelişmeleri takip etmek,
*Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,
dokümantasyon merkezi oluşturmak,
*Türkiye'nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine,
içerdeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyokültürel
problemlerine yönelik bilimsel araştırma projeleri
hazırlamak, tasarlamak, geliştirmek, uygulamak,
*Araştırma ve danışmanlık hizmetleri yoluyla kurumlara
özel-özgün projeler geliştirmek,
*Düşün insanlarının deneyimleri ile genç araştırmacıların
dinamizmini buluşturmak,
*Eğitim programları, toplantı, söyleşi, çalıştay, panel,
seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler
düzenlemek,
* Merkezi ve özerk kurumlarla, ulusal-uluslararası sivil
toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, yerel yönetimlerle iş
birliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.

ÖRGÜT YAPIMIZ:

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Danışma Kurulu
Çalışma Masaları

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:

Yerel Yönetimler
Uluslararası Hukuk
Uluslararası Politika
İnsan Hakları
Barış ve Çatışma
Kamu Sağlığı
Kadın Çalışmaları
Çocuk,Ergenler ve Gençlik
Engelliler,
LGBTİ
Çevre Politikaları
Kent Politikaları
Geçmişle Yüzleşme, Onarım ve Adalet
Ekonomi,
Bilim ve Teknoloji
Enerji Politikaları
Kültür ve Sanat
Eğitim Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri

 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE:

General Assembly
Board of Directors
Supervisory Board
Advisory Board
Working Tables

 

RESEARCH AND PROGRAM AREAS:

Local Governments
International Law
International Politics
Human Rights
Peace and Conflict
Public Health
Women’s Empowerment and Gender
Child, Adolescents and Youth
Disabilities
LGBTI
Environmental Politics
Urban Politics
Confrontation withthe Past, Repair and Justice
Economy,
Science and Technology
Energy Policies
Culture and Art
Education Problems and Alternative Solution
Recommendation

 

OUR METHODS:

* To follow regional and global developments within the
scope of Turkey's internal and external problems,
*To provide/supply all kinds of information,documents,
case studies, evaluations, reports and other technical
documents, official paper, certificate, contract, legal
agreement and publications and to establish a
documentation center,
* To prepare, design, develop and implement scientific
research projects on Turkey's bilateral and multilateral
international relations and also internal political,
economic, technological, environmental and sociocultural
problems,
* To develop original projects for institutions through
research and consultancy services,
*To bring together dynamism of experienced people and
young researchers,
* To organize events such as training programs,
meetings, interviews, workshops, panels,
seminars,symposium, conferences etc.
*To work together with and to carry out joint works with
central and autonomous institutions, national-international
non-governmental organizations, universities and local
governments,

 

OUR OVERALL OBJECTIVES:

We aim to access these goals in order to contribute to the
establishment of a participatory understanding that all
segments find expression, social peace and
democratization process of Turkey:
* To follow regional and global developments within the
scope of Turkey's internal and external problems,
*To provide/supply all kinds of information, documents,
official paper, certificate, contract, legal agreement and
publications and to establish a documentation center,
* To conduct policy analysis based on data,
* To identify social, political and economic problems,
*To prepare scientific research projects on Turkey's
bilateral and multilateral international relations and also
internal political, economic, technological, environmental
and socio-cultural problems,
*To have social and political predictions for the future,
*To develop sustainable recommendation that the
community will need in the long term based on scientific
findings,
* To present our studies to every segment and to share
our works with public, political actors, nationalinternational
institutions and organizations, nongovernmental
organizations,

 

OUR CORE VALUES:

* We believe that human rights and democratic values
should be put at the core of our works.
* We believe that it is our duty to base free, democratic,
fair and truthful society.
* We accept that objective, original and critical approach
are at the center of our works.
* We respect to diversity of ethnicity, religion, language,
gender, sexual orientation.
* We believe that being against discrimination, respectful
to all beliefs, world views and to be open to consensus
are within main values of our organization.
* We believe to respects to the rule of law,
* We believe that transparency, auditability and
accountability at all the works are basic principles of our
organization,
* We adopt to realistic, applicable, systematic work
discipline structured on intellectual, conceptual and
scientific researches.

 

OUR HISTORY:

Social Research and Original Thought Center (TÖZ) is
founded on January 2017 in Ankara based on the
principles of objectivity and independence and aims to
establish and raise a free, democratic, fair and truthbased
community. TÖZ is a research and thought center
that goals to identify social, political and economic
problems, contributes to find solutions, alternative politics
and shares related documents with political actors,
national-international institutions, non-governmental
organizations and public-opinion. In this perspective, TÖZ
goals to present scientific data, analysis, reports,
recommendations and publications in the frame of original
and critical approaches.

 

OUR PHILOSOPHY:

TÖZ is an organization that respects to universal human
rights, gender equality, anti-discrimination, principles of
nature-society and human-society integrity, rule of law, all
different beliefs, world views, sexual orientation and takes
openness, accountability and transparency as
indispensable principles in every aspect of the life. TÖZ
believes that open and easy accessibility of information
and presenting them to public interest is hold superior to
all.

 

 

Etiketler

Between Sympathy and Enmity: The Case of Refugees in Turkey and Greece as an Identity Dispute

 

Informal Female Employment and Female Poverty 

Amartya Sen 1998 Ekonomi Nobel Ödüllü ve Thomas W. Lamont Üniversitesi Profesörü ve Harvard Üniversitesi Ekonomi ve Felsefe Profesörüdür.


Amartya Sen — Why Is the Penalty of Inequality So High in India?

Amartya Sen is the 1998 Nobel Laureate in Economic and the Thomas W. Lamont University Professor and Professor of Economics and Philosophy at Harvard University.

Kaynak!..

Etiketler

Şimdi ne var? Mevcut ekonomik krizin kökenleri ve ilerleme şekli: David Harvey ve Robert Brenner ile yapılan bir tartışma, İleri Araştırma Ortaklığı Merkezi, Mekan, Kültür ve Siyaset Merkezi ve Beşeri Bilim Merkezi tarafından desteklendi.

İnsan hakları ve demokratik değerleri tüm çalışmalarının odağına koymayı, *Özgür, demokratik, adil ve hakikate dayalı bir toplumsallığı temel almayı, *Nesnel, özgün ve eleştirel bir yaklaşım içinde olmayı, *Etnisite, din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim farklılıklarına saygılı olmayı, *Çalışmalarında ayrımcılığa karşı, bütün inanç ve dünya görüşlerine saygılı, uzlaşıya açık olmayı, *Hukukun üstünlüğüne saygılı olmayı, *Tüm çalışmalarında şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir konumda olmayı, *Düşünsel, kavramsal, bilimsel araştırmalar üzerine yapılandırılmış gerçekçi, uygulanabilir, sistemli bir çalışma disiplinini benimser ve tüm bunları temel ilkeleri olarak kabul eder

Etiketler

En Çok Okunan

Lübnan ve daha geniş MENA bölgesi için sosyal politika neden önemlidir?

Lübnan ve daha geniş MENA bölgesi i…

02 May 2017 Uluslararası Politika

Blog Menüsü

Facebookta Biz